Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Motivačné štipendiá

Kontaktnou osobou ohľadom motivačných štipendií je

PaedDr. Martina Mandzáková, PhD.

PaedDr. Martina Mandzáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
12

Pokyny žiadateľom o motivačné štipendium na FTVŠaZ UMB

Študent – žiadateľ o motivačné štipendium za výnimočný športový výsledok za predchádzajúci akademický rok predkladá návrh garantovi športovej špecializácie na podpis v priloženom tlačive. Študenti športových disciplín, ktoré nemajú na FTVŠaZ garanta odovzdávajú tlačivo spolu s dokladom o úspešnej reprezentácii p. Dr. Mandzákovej (kanc. č.12) v elektronickej podobe.

Návrhy zasielajte podľa priloženej prílohy kde vkladáte: meno, študijný odbor, rok štúdia, v ktorom daný študent dosiahol daný športový úspech (uvádzajte teda minulý akademický rok!!!),športovú disciplínu, športový výsledok.

  • Študent uvádza max. 3 najvýraznejšie športové výsledky za predchádzajúci akademický rok – uznávaná je len účasť a umiestnenie na OH, MS,ME, MSR do 3. miesta, Univerziáda do 3.miesta, AMS,

  • Študent odovzdá doklad o úspešnej reprezentácii garantovi špecializácie na FTVŠaZ resp. p. Dr. Mandzákovej – výsledková listina, v ktorej bude jasne zvýraznené meno uchádzača o motivačné štipendium, diplom.

Motivačné štipendiá – štipendijný poriadok

Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti sa obvykle priznáva v akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva, alebo najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom príslušný akademický rok končí.

  • Štipendium možno priznať za ten istý výsledok v danej činnosti alebo v súťaži len raz.
  • Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. b) za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku sa priznáva študentovi prvého a druhého stupňa štúdia v druhom roku štúdia alebo v ďalšom roku štúdia, ak úspešne absolvoval všetky predmety, ktoré si zapísal v posudzovanom akademickom roku.
  • Motivačné štipendium sa nepriznáva študentom v externom štúdiu a ani študentom 1. ročníka Bc. štúdia.
  • Motivačné štipendium sa nepriznáva študentovi, ktorý mal v období, za ktoré sa posudzuje plnenie jeho študijných povinností prerušené štúdium.
  • Návrhy na udelenie motivačného štipendia za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti športovej činnosti predkladajú vedúci katedier štipendijnej komisii.

Tlačivo pre účely potvrdenia motivačného štipendia na FTVŠaZ UMB je v prílohe nižšie