Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rok 2021

Organizátor: vedenie KTVŠ ako podklady do online diskusie so študentami

Termín: marec 2021

Cieľová skupina: všetci študenti KTVŠ

Typ ankety: online anketa s 5 položkami

Počet zapojených respondentov: 167

Zameranie: Anketa bola zameraná na zistenie najväčších problémov/nedostatkov prípadne pozitív súvisiacich s dištančným vzdelávaním počas pandémie, ďalej na zistenie názorov ako by študenti riešili vyučovanie praktických predmet a či by mali záujem o nepovinnú podpornú blokovú výučbu niektorých praktických predmetov. Súčasťou ankety bola aj voľná otázka smerovaná vedeniu KTVŠ.

Výsledky: Ako najväčšie nedostatky študenti uviedli absenciu praktického vyučovania, praktických ukážok, chýbajúcu prax na školách, nemožnosť realizovať testovania a merania, nedostatočný rozvoj pohybových zručností, nižšiu efektivitu a zaujímavosť online vyučovania, technické problémy s PC a internetom, či nedostatok sociálneho kontaktu a interakcie učiteľ – študent. Z pohľadu pozitív online vyučovania uviedli študenti nižšie náklady na štúdium, lepší prístup k elektronickým študijným materiálom, viac voľného času pre seba a činnosti mimo študijných povinností. Celkovo však viac ako tretina študentov nevidela v online vyučovaní žiadne pozitívum. Väčšina respondentov zároveň konštatuje, že prezenčná forma výučby je nenahraditeľná a nevedia si predstaviť ako by sa pri aktuálnych opatreniach dali praktické predmety plnohodnotne realizovať. Záujem o nepovinnú podpornú blokovú výučbu niektorých praktických predmetov prezentovalo 74% študentov. Vedenia KTVŠ sa študenti pýtali, či a ako sa budú realizovať letné kurzy, alebo či sa nedá realizovať dištančné vyučovanie len cez jednu platformu, lebo napr. na Pedagogickej fakulte vyučujú cez Zoom a na FF UMB cez MS Teams.

 

Organizátor: PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD. v súvislosti s vyučovaním predmetov Vedy o športePohybové hry a všeobecná gymnastika

Termín: október 2021

Cieľová skupina: študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia na KTVŠ

Typ ankety: online anketa s 32 položkami

Počet zapojených respondentov: 107

Zameranie: Anketa bola zameraná na zistenie základných demografických údajov študentov, dôvodov výberu KTVŠ pre svoje štúdium, či súčasnú pripravenosť na štúdium.

Výsledky: Viac ako 71% študentov pochádza z Banskobystrického alebo Žilinského kraja, pričom 49 % študentov študovalo na strednej škole na gymnáziu. Viac ako 76% študentov uviedlo, že poslalo len 1 prihlášku na štúdium. Pre 88% študentov bola KTVŠ prvou voľbou. Študenti od svojho štúdia dominantne očakávajú nadobudnutie nových poznatkov a zručností z oblasti telovýchovy (92% študentov) a kvalitné vzdelanie (80% študentov). Viac ako dve tretiny študentov sa dozvedeli o KTVŠ od svojich kamarátov. Po úspešnom ukončení štúdia by sa chcelo venovať zamestnaniu telovýchovného charakteru viac ako 84% študentov. Vo voľnom čase športuje 46% študentov na rekreačnej úrovni, 33% výkonnostne, 20% vrcholovo a 1% nešportuje. Z pohľadu zručností sú študenti najlepšie pripravení na vyučovanie športových hier (futbal, volejbal) a plávania (kraul, prsia) a najhoršie pripravení na vyučovanie bežeckého lyžovania a snowboardingu.

 

Organizátor: vedenie KTVŠ ako podklady do online diskusie so študentami

Termín: december 2021

Cieľová skupina: všetci študenti KTVŠ

Typ ankety: online anketa so 4 položkami

Počet zapojených respondentov: 57

Zameranie: Anketa bola podobne ako v marci zameraná na zistenie ako študenti zvládajú štúdium počas trvania pandémie COVID-19, najväčšie problémy a pozitíva v rámci dištančného vzdelávania ako aj zistenie názorov ako by študenti riešili vyučovanie praktických predmet a kurzov sezónnych činností. Súčasťou ankety bola aj voľná otázka smerovaná vedeniu KTVŠ.

Výsledky: Študenti negatívne vnímajú, že sa vyučovanie opäť presunulo do online priestoru. Absentuje im sociálna interakcia so spolužiakmi a vyučujúcimi, negatívne vnímajú vyučovanie praktických predmetov online a nemožnosť zdokonaľovať praktické zručnosti. Ako ďalšie problémy študenti uviedli pozastavenie výskumných šetrení potrebných k záverečným prácam ako aj často sa meniace podmienky pri realizácii praxe na základných školách, ktorá je realizovaná prezenčne alebo dištančne. Za pozitívum označili študenti prístup vyučujúcich a podobne ako v marci aj nižšie náklady na štúdium, či viac voľného času. Hodnotné boli návrhy smerom k realizácii zimných kurzoch, pri ktorých študenti mali záujem aspoň o možnosti odborných konzultácií na svahu. Viacerí študenti by vnímali ako pozitívne mať možnosť študovať o rok dlhšie, ale bez poplatkov za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, aby si mohli praktické predmety aj reálne vyskúšať. Vedenia KTVŠ sa študenti pýtali, ako učitelia vnímajú pandemickú situáciu a či sa do budúcnosti rozmýšľa nad vyučovaním niektorých teoretických predmetov dištančne.

Prieskum na podporu štúdia (pandémia) v rámci realizácie stretnutiaDiskusia o aktuálnych problémoch štúdia -24.3.2022