Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Požiadavky na prijímaciu skúšku z TV - denná forma

Požiadavky na prijímacie skúšky z telesnej výchovy

(učiteľsvo TV, učiteľstvo TV v kombinácii, učiteľstvo TV a trénerstvo, trénerstvo)


Prijímacia skúška sa vykonáva v podobe praktickej talentovej skúšky, ktorá sa uskutoční jeden deň v hale FTVŠaZ UMB a na atletickom štadióne FTVŠaZ UMB. Každý uchádzač, ktorý si podal prihlášku dostane pozvánku na talentovú PS. Ak si uchádzač podal viac prihlášok, dostane viac pozvánok - termín na prijímaciu skúšku si môže z týchto pozvánok vybrať, nakoľko prijímaciu skúšku robí len raz.

Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:

  • testy schopností:

1. vytrvalosť               – beh na 1500m

2. dynamická sila      – opakované výmyky na doskočnej hrazde (muži)

                                     – opakované výmyky na hrazde po čelo (ženy)

  • testy zručností:

1. atletika – beh na 50 m

2. športová gymnastika – povinná akrobatická zostava (stojka – kotúľ vpred, kotúľ letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom)

3. športové hry (podľa voľby basketbal alebo volejbal) – hodnotenie herného prejavu

4. plávanie – 100 m podľa voľby kraul alebo prsia, štartový skok (každý iný plavecký spôsob sa hodnotí podľa kraulových výkonových tabuliek)

 

Celkové hodnotenie uchádzača bude vyjadrené súčtom získaných bodových hodnôt, ktoré získa v jednotlivých častiach talentovej skúšky. Prijímacia skúška bude úspešná, len ak uchádzač splní (t.j. dokončí) všetky predpísané časti PS.
 

Upozornenie:
Uchádzač musí predložiť písomné potvrdenie od všeobecného alebo telovýchovného lekára, že je "spôsobilý na štúdium telesnej výchovy na vysokej škole"  (presná dikcia). Musí to urobiť najneskôr v deň konania praktickej skúšky, v čase prezentácie.

Kritériá na jednotlivé špecializácie, ktoré musí uchádzač splniť pri podaní prihlášky na Bc. študijný program "učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo" , resp. "trénerstvo".

Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača o štúdium študijného programu  učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, resp. trénerstvo na FTVŠaZ UMB - toto potvrdenie je potrebné zaslať spolu s prihláškou

Náhradný termín prijímacích skúšok bude uchádzačovi pridelený v prípade podania riadnej (hlavička, adresa, vlastnoručný podpis...) písomnej žiadosti o náhradný termín predloženej najneskôr v deň konania prijímacích skúšok  a doloženej lekárskym potvrdením o PN (neplatí pre II. kolo prijímacieho konania - júl) .

Ak sa uchádzač zraní v priebehu prijímacích skúšok, náhradný termín prijímacej skúšky schváli FTVŠaZ na základe písomnej žiadosti doloženej vyjadrením ošetrujúceho lekára Oddelenia urgentného príjmu NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, podanej najneskôr do vyhlásenia výsledkov v deň skúšky (neplatí pre II. kolo prijímacieho konania - júl). Iné lekárske potvrdenie o zranení v deň prijímacej skúšky nebude akceptované. 

 


A/ Obsah praktickej časti prijímacej skúšky z telesnej výchovy

Pozostáva z overenia všeobecnej pohybovej výkonnosti a pohybových zručností prostredníctvom testov:

1. Atletika BODOVANIE
beh na 50 m 0 - 20 bodov
beh na 1500 m 0 - 20 bodov

 

2. Dynamická sila BODOVANIE
muži - opakované výmyky na doskočnej hrazde 0 - 10 bodov
ženy - opakované výmyky na hrazde po čelo 0 - 10 bodov

 

3. Športová gymnastika BODOVANIE
stojka, kotúľ vpred, kotúľ letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom 0 - 20 bodov
(povinná základná akrobatická zostava)

 

4. Športové hry BODOVANIE
basketbal - hodnotenie herného prejavu a herných činností jednotlivca 0 - 20 bodov
alebo volejbal - hodnotenie herného prejavu a herných činností jednotlivca 0 - 20 bodov

 

5. Plávanie BODOVANIE
kraul - plávanie 100 m so štartovým skokom 0 - 10 bodov
alebo prsia - plávanie 100 m so štartovým skokom 0 - 10 bodov

LIMITY A HODNOTENIA JEDNOTLIVÝCH TESTOV:

1. Atletika beh na 50 m z nízkeho štartu beh na 1500 m
Body: Muži Ženy Muži Ženy
0 b 7,6 a horšie 8,6 a horšie 6:20 a horšie 7:20 a horšie
1 b - - 6:20 7:20
2 b 7,5 8,5 6:15 7:15
3 b - - 6:10 7:10
4 b 7,4 8,4 6:05 7:05
5 b - - 6:00 7:00
6 b 7,3 8,3 5:55 6:55
7 b - - 5:50 6:50
8 b 7,2 8,2 5:45 6:45
9 b - - 5:40 6:40
10 b 7,1 8,1 5:35 6:35
11 b - - 5:30 6:30
12 b 7,0 8,0 5:25 6:25
13 b - - 5:20 6:20
14 b 6,9 7,9 5:15 6:15
15 b - - 5:10 6:10
16 b 6,8 7,8 5:05 6:05
17 b - - 5:00 6:00
18 b 6,7 7,7 4:55 5:55
19 b - - 4:50 5:50
20 b 6,6 7,6 4:45 5:45

Beh na 50 m bude z nízkeho štartu z blokov. Môžu byť použité tretry s klincami max. 9 mm.

2. Dynamická sila - muži Opakované výmyky na doskočnej hrazde (držanie nadhmatom) BODOVANIE
5 výmykov 10 bodov
4 výmyky 8 bodov
3 výmyky 6 bodov
2 výmyky 4 body
1 výmyk 2 body
0 - nevykonaný ani jeden výmyk 0 bodov

 

2. Dynamická sila - ženy Opakované výmyky na hrazde po čelo (držanie nadhmatom) BODOVANIE
5 výmykov 10 bodov
4 výmyky 8 bodov
3 výmyky 6 bodov
2 výmyky 4 body
1 výmyk 2 body
0 - nevykonaný ani jeden výmyk 0 bodov

 

3. Športová gymnastika Povinná, základná akrobatická zostava BODOVANIE
stojka - kotúľ vpred 0 - 6 bodov
kotúľ letmo 0 - 4 body
kotúľ vzad do zášvihu 0 - 5 bodov
premet bokom 0 - 5 bodov
S p o l u: 0 - 20 bodov

 

4. Športové hry - Basketbal Posudzovanie herných činností jednotlivca BODOVANIE
technicky nesprávne vykonaná herná činnosť jednotlivca 0 bodov
technicky správne vykonaná herná činnosť jednotlivca 10 bodov
  Posudzovanie herného výkonu v prípravnej hre 3:3  
technicky a takticky nesprávne riešené herné situácie 0 bodov
technicky a takticky správne riešené herné situácie 10 bodov

 

4. Športové hry - Volejbal Posudzovanie herných činností jednotlivca BODOVANIE
technicky nesprávne vykonaná činnosť jednotlivca 0 bodov
technicky správne vykonaná herná činnosť jednotlivca 10 bodov
  Posudzovanie herného výkonu v základnom hernom systéme (0 - 6)  
technicky a takticky nesprávne riešené herné situácie 0 bodov
technicky a takticky správne riešené herné situácie 10 bodov

Basketbal: Hodnotenie pozostáva

- z hodnotenia techniky reťazca základnýc herných činností jednotlivca: vedenie lopty pravou rukou, pravý dvojtakt, streľba po dvojtakte pravou rukou zhora; vedenie lopty ľavou rukou, ľavý dvojtakt, streľba po dvojtakte ľavou rukou zhora,

- z hodnotenia herného výkonu v prípravnej hre 3:3 (techniky a taktiky riešenia herných situácií v hre)

Volejbal: Hodnotenia pozostáva 

- z hodnotenia techniky zákadných herných činností jednotlivca: odbitia obojručne zhora (odbitie prstami) a odbitia obojručne zdola (odbitie bagrom)

- z hodnotenia herného výkonu v hre 6:6 (techniky a taktiky riešenia herných situácií v hre)

 

5. Plávanie kraul - 100 m prsia - 100 m
Body: Muži Ženy Muži Ženy
0 b 2:00,1 a horšie 2:15,1 a horšie 2:10,1 a horšie 2:20,1 a horšie
1 b 2:00 2:15 2:10 2:20
1,5 b 1:54 2:10 2:04 2:14
2 b 1:50 2:08 2:01 2:10
2,5 b 1:47 2:06 1:58 2:07
3 b 1:44 2:04 1:56 2:04
3,5 b 1:41 2:02 1:53 2:01
4 b 1:38 2:00 1:50 1:59
4,5 b 1:36 1:57 1:48 1:57
5 b 1:33 1:55 1:46 1:55
5,5 b 1:31 1:52 1:44 1:52
6 b 1:29 1:49 1:42 1:50
6,5 b 1:27 1:47 1:40 1:49
7 b 1:24 1:44 1:38 1:47
7,5 b 1:23 1:43 1:37 1:46
8 b 1:21 1:41 1:35 1:45
8,5 b 1:20 1:40 1:34 1:43
9 b 1:19 1:39 1:32 1:42
9,5 b 1:18 1:38 1:30 1:41
10 b menej menej menej menej

Každý uchádzač musí začať štartovým skokom (skok strmhlav zo štartového bloku). Plávanie je hodnotené podľa platných pravidiel plávania pre zvolený plavecký spôsob. Keď uchádzač nezíska z plávania ani jeden bod, môže pokračovať v prijímacích skúškach, ak prepláva 100 m jedným (ľubovoľným) plaveckým spôsobom.
Každý uchádzač je povinný mať čiapku do vody a plavecké plavky (nie bermudy)!